3179 үр дүн
( Нийт 3179 үр дүнгээс 1 - 10)
Гарчиг Эхэлсэн огноо Дууссан огноо Хуудасны тоо Файл
1190100030000 Монгол Түвэдийн найрамдлын гэрээ 1912-12-02 1912-12-02 2
1190100020000 Манж-Оросын хилийн хэлэлцээр /Буурийн гэрээ/ 1727-08-25 1727-08-25 24
1190100010000 Манж-Оросын найрамдлын гэрээ /Нерчүгийн гэрээ/ 1689-08-27 1689-08-27 11
1190100220000 Үд, Улаанбаатар хоёр хотын хооронд хүн ба, юм тээх нисэх онгоцыг явуулах тухай тогтоосон гэрээ 1926-07-08 1926-12-31 9
1190100160000 БНМАУ, БНТАУ-ын зарим хил хязгаарын орчим газар нэвтрэн орж нутаглан он удтал идээшлийг олсон ба, цаг улирлын байдлыг дагаж түр нутаглан суух ардуудын аж төрөх явдалд хялбар дөхөм болгох тухай хэлэлцэж тогтоосон гэрээ 1924-08-28 1924-12-31 4
1190100200000 Орхон, Сэлэнгэ голууд ба, мөн салбар усаар Холбоот улсын худалдааны онгоц нааш, цааш явуулах тухай хэлэлцэн тогтоосон хэлэлцээр 1926-06-08 1926-12-31 11
1190100180000 Зөвлөлийн Засагт нийгэм журамт Бүгд найрамдах холбоот улс ба, Монгол улс хоёрын хооронд цахилгаан мэдээ харилцан нэвтрүүлэх тухай гэрээ 1924-10-03 1924-12-31 9
1190100190000 ЗСБНХУ-ын Сангийн яамнаас БНМАУ-д 1 сая төгрөг зээлдүүлэн олгох тухай хэлэлцээр 1924-12-23 1924-12-31 6
1190100140000 СССР ба Монгол улс хоёр этгээдээр хавсарч Монголын худалдаа ба аж үйлдвэрийн банк байгуулахаар тусгай тогтоосон гэрээ 1924-04-16 1924-12-31 2
1190100210000 СССР-ийн Засгийн газрын дэргэд бүхий Монголын орныг шинжлэх ухааны ёсоор судлах комисс, БНМАУ-ын Судар бичгийн хүрээлэн хоёр хэлэлцэж мөн комиссоос томилон гаргасан олон экспедицүүдээр 1927 онд хэрхэн явдлаа гүйцэтгэх тухай тогтоосон гэрээ бичиг 1926-07-05 1926-12-31 8