ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ ДҮРЭМ-1990 ОН

Яамны нэр, бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор БНМАУ-ын Засгийн газрын 1990 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 186 дугаар тогтоолоор “Гадаад харилцааны яамны дүрэм”-ийг шинэчлэн баталж, 1983 оны 341 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ГЯЯ-ны дүрмийг хүчингүй болсонд тооцсон байна эхийг үзэх