ГАДААД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ ДҮРЭМ -1941, 1946 ОН

ГЯЯ-ны орон тоо, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан БНМАУ-ын Ардын СнЗ-ийн 1941 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 48 дугаар хурлын тогтоолоор /11-р асуудал/ ГЯЯ-ны дүрмийг батлах тухай хэлэлцээд “энэхүү дүрэм зүйтэй тул ёсоор батлав” хэмээн тэмдэглэлээр батлаад 1933 оны 29-р хурлаар батлагдсан хуучин дүрэм нь хүчингүй болсон байна. эхийг үзэх. 1946 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн БНМАУ-ын СнЗ-ийн 03 дугаар хурлын тогтоолоор энэхүү дүрмийн 4 дүгээр зүйлд найруулгын засвар оруулжээ эхийг үзэх.