БНМАУ, БНКУ-ын хооронд шуудан, цахилгаан холбоо тогтоох тухай хэлэлцээр

1190110060000
Огноо 1970.11.27-1970.11.27
Хуудасны тоо
Нийт - 15
Нэмэлт тэмдэглэл