БНМАУ-ын СнЗ-ийн мэдээлэл, радио, зурагт радиогийн улсын хороо, БНАГУ-ын СнЗ-ийн дэргэдэх Зурагт радиогийн улсын хорооны хооронд зурагт радиогийн талаар хамтран ажиллах 1971 оны ажлын протокол

1190110050000
Огноо 1970.11.24-1970.11.24
Хуудасны тоо
Нийт - 9
Нэмэлт тэмдэглэл