Архивын үйл ажиллагаа
 • Архивын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг www.mfa-archives.mn цахим хуудаснаас авч болно.
Архивын баримт үзэх-Хаанаас үзэж болох вэ?
 • Архивын уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх
 • онлайн архиваас үзэх
Архивын баримтын хуулбар авах
 • Баримтын баталгаат хуулбарыг архивын байранд ирж авна.
 • Онлайн архиваас гэрээ хэлэлцээрийн хуулбарыг цахим хэлбэрээр авч болно.
 • Онлайн архиваас гэрээ хэлэлцээрийн хуулбарыг цахим хэлбэрээр авч болно.
 • Архивын үйлчилгээний танхим, уншлагын танхимаар үйлчлүүлэн баримтын хуулбарыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч болно.
 • Хуулбар авах хэлбэр- цаасан хуулбар, цахим баримтыг цахим шуудангаар илгээх эсвэл зөөврийн төхөөрөмжид хуулан авах
Ажилласан байдлын тухай лавлагаа-Хаанаас авч болох вэ?
 • Архивын үйлчилгээний танхимаас
 • ТҮЦ машинаас
 • emongolia цахим хуудаснаас
Цалингийн тодорхойлолт- Хаанаас авч болох вэ?
 • Архивын үйлчилгээний танхимаас
 • Emongolia цахим хуудаснаас