MN EN
Үзүүлэх үйлчилгээ

Дараах төрлийн баримтыг онлайн хэлбэрээр үзэж болно.

 • төрийн архивт хадгалах хугацааны хоёр болон болон талт харилцааны баримтын жагсаалт /зөвхөн уншлагын танхимаар баримтыг үзнэ/
 • нугалбар бичгийн цахим хувь, бүртгэлийн жагсаалт
 • хоёр болон олон талт гэрээ хэлэлцээр
 • тайлбар болон таг бичигдсэн гэрэл зураг, цомог
 • хэлсэн үг, ярилцлага
 • арга хэмжээний талаар гарсан хэвлэлийн мэдээ
 • кино дүрс бичлэг, дуу авиа
 • архивт хадгалагдаж буй номын товч мэдээлэл зэрэг болно
Үйлчилгээний хөлс

Онлайн архиваас хуулбар авах тохиолдолд Архивын ерөнхий газрын даргын 2023.08.24-ны өдрийн А/68 тушаалд заасан үйлчилгээний хөлсийг төлнө.

Анхаарах зүйл

Мэдээллийн санд хүндрэл учруулахгүй байх үүднээс дараах зүйлд анхаарна уу.

 • баримтын цахим эхийг дуудаж нээхэд гарч ирэх нэмэлт цонхыг хааж байх
 • хэмжээ ихтэй баримтыг дуудан ачаалж байхад дахин дахин ачааалахгүй түр хүлээх
 • баримтын хуулбар авах шаардлагагүй байж сагсанд захиалга хийхгүй байх
 • мэдээллийн санг дахин ашиглахгүй бол "гарах" товчлуур дээр дарж хэмших
 • онлайн архиваас хувийн хэвлэгчээр хэвлэсэн баримтыг баталгаажуулахыг архивын ажилтнаас шаардахгүй байх
 • хайсан мэдээлэл гарч ирэхгүй бол аль хэсэгт байгаагаа дахин нягтлах
 • хуучин хайлтын үр дүнгээс гарсаны дараа шинээр хайлт хийх
 • сан хөмрөгт хадгалж буй бүх мэдээллийг бүрэн оруулаагүй тул архивын ажилтантай холбогдон тодруулах
 • онлайн архивын хэсэг тус бүрд байгаа тусламжийн мэдээллийг унших