Эрх зүйн үндэслэл

Архивын ерөнхий газрын даргын 2023.08.24-ны өдрийн А/68 тушаалаар баталсан "Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"-г баримтлан үйлчилгээний хөлсийг авна. Доор дурьдсанаас бусад үйлчилгээний хөлсийг тушаалын хавсралтад заасны дагуу авна.

Холбоос:http://backend.archives.gov.mn:8083/16939815803384589.pdf