MN EN
Үйлчилгээний төрөл

Бид танд дараах төрлийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

  • иргэд, хуулийн этгээдэд архивын баримтаас лавлагагаа, хуулбар олгох
  • архивын баримтыг уншлагын танхимаар цаасан болон цахим хэлбэрээр судлуулах
  • онлайн архиваас 8 төрлийн баримтын мэдээлэл авах, цахим хувийг нээн үзэх зэрэг болно.
Архивын баримтаас лавлагаа, хуулбар авах

Үйлчлүүлэгч нь лавлагаа хуулбарыг дараах хэлбэрээр авч болно. Үүнд:

  • архивын баримтын баталгаат хуулбар, лавлагаа, цалингийн тодорхойлолт авах бол архивын байраар үйлчлүүлнэ.
  • баталгаат хуулбар шаардлагагүй тохиолдолд хуулбарыг цахим хаяг, зөөврийн төхөөөрөмжөөр авч болно.
  • Хувь хүнд холбогдох тушаалын хуулбар, цалингийн тодорхойлолт авах тохиолдолд иргэний үнэмлэхтэй ирнэ.
  • Лавлагаа, хуулбар авахад Архивын ерөнхий газрын даргын 2021.03.12-ны өдрийн А/24 тушаалд заасан үйлчилгээний хөлсийг төлнө.
Хуулбар авах хүсэлт гаргах

Хүсэлтийг дараах хэлбэрээр гаргана.

  • архивын ажилтанд хандах
  • Онлайн архивт байгаа баримтаас усан тэмдэглэгээгүй хуулбар авахыг хүсвэл "хуулбар авах" хэсэгт орж хүсэлтээ илгээнэ. Төлбөрийг e-barimt- аар төлнө.