БНМАУ, БНАГУ-ын хооронд 1971-1975 онд УААА-н төлөвлөгөө зохицуулалтын асуудлаар хийсэн хэлэлцээрийн протокол

1190110080000
Огноо 1970.12.08-1970.12.08
Хуудасны тоо
Нийт - 43
Нэмэлт тэмдэглэл