БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд 1971-1975 онд эдийн засгийн талаар хамтран ажиллах тухай байгуулсан хэлэлцээр

1190110110000
Огноо 1970.12.28-1970.12.28
Хуудасны тоо
Нийт - 46
Нэмэлт тэмдэглэл