БНМАУ ба ЗСБНХУ-ын хооронд 1971-1975 онд харилцан бараа нийлүүлэх тухай хэлэлцээр

1190110130000
Огноо 1970.12.30-1970.12.30
Хуудасны тоо
Нийт - 25
Нэмэлт тэмдэглэл