ГАДААД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ ДҮРЭМ -1931 ОН

БНМАУ-ын Засгийн газрын 1931 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 16 дугаар хурлын тогтоолын 5-д “ГЯЯ-ны дүрмийг батлах тухай хэлэлцээд зүйтэй болох тул баталж УБХ-ын тэргүүлэгчдийн газарт явуулахаар тогтоосугай” гэжээ. Энэхүү дүрмийг 1931 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн 11-р хурлын тогтоолоор баталсан байна.